Menu

Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov


Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") je spoločnosť:


NosenieDeti, s.r.o., so sídlom K Diaľnici 452/21, 911 05 Zamarovce, IČO 44166109
email: obchod@noseniedeti.sk
telefón: +421 908 419 618
Kontaktovať nás môžte pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov.

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „Nariadenie", a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

1. Pojmy

Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ a osoba samostatne zárobkovo činná), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež „Vy" alebo „zákazník");

Osobný údaj: Akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež „údaje" alebo „informácie");

Prevádzkovateľ: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, realizuje spracovanie a nesie zaň zodpovednosť. Správcom osobných údajov je NosenieDeti, s.r.o (ďalej tiež „my");

Sprostredkovateľ: každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, (ďalej tiež „obchodný partner" alebo „partner");

Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.noseniedeti.sk

Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takýmto dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa používateľských účtov, vyriaďovanie podnetov a sťažností, zasielanie informačných newsletterov či zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov;

Cookies: Krátké textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priraďovaný webstránkami a serverov tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webstránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookies sa používajú na zlepšenie fungovania webstránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom lepšieho cielenia marketingových aktivít.

Tretie krajiny: štáty mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú predovšetkým členské krajiny Európskej únie a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Ako sú spracovávané súbory cookies?
Spracovávané súbory cookies je možné oddeliť podľa platnosti na:
• dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby, kým zavriete Váš prehliadač,
• trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo Vašom prehliadači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstránite (doba uloženia súborov cookies vo Vašom prehliadači závisí na nastavení samotnej cookie a nastavení Vášho prehliadača).
A podľa funkcií na:
• esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webstránok,
• preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webstránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webstránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich webstránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich používania,
• analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našom webe (tzv. User Experience = používateľský zážitok) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webstránky.
Nepoužívame cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme Vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

 

2. Aké osobné údaje sú spracovávané?

My a naši zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:
a. identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ;
b. elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
c. iné elektronické údaje: IP adresa, cookies, webové logy;
d. ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;
e. ďalšie osobné údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami.

3. Aký je pôvod osobných údajov?

Spracovávame údaje, ktoré nám poskytnete napr. pri objednávke našich služieb, registrácii používateľského účtu, komunikácii s nami alebo prihlásením k odberu newsletterov. Typicky ide o

 • identifikačné a adresné údaje;
 • elektronické kontaktné údaje;
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom.

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webstránky. Väčšinou sa jedná o:

 • iné elektronické údaje:
  • cookies
  • webstránka, z ktorej ste na naše webstránky prišli;
  • IP adresa;
  • dátum prístupu a doba prístupu;
  • vyhľadávacie dopyty;
  • kód odpovedi http a https;
  • prenášané skupiny dát;
  • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

4. Prečo sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané pre nasledujúce účely:
• Plnenie zmluvného vzťahu.
• Správa zákazníckeho účtu.
• Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácia recenzií, vyriaďovanie podnetov, sťažností a reklamácií.
• Zasielanie informačných newsletterov a ponuka našich produktov či služieb.
• Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy.
• Zlepšovanie kvality našich produktov a služieb, analýzy návštevnosti našich webstránok a Vášho správania na webe.
• Prevádzkovanie zákazníckej súťaže a doručovanie výhier.
• Účtovné a daňové účely.
• Plnenie ostatných právnych povinností.

 

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na základe nasledujúcich dôvodov:
• Plnenie zmluvy (vybavovanie objednávok).
• Plnenie zákonnej povinnosti (vedenie účtovníctva, vybavovanie reklamácií).
• Oprávnený záujem správcu na zasielanie informačných newsletterov.
• Súhlas so zasielaním informačných newsletterov.

Spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových účelov a plnenia ostatných právnych povinností sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami.

5. Ako dlho sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje sú spracovávané:
• Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (v prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH je lehota 10 rokov).
• Po dobu trvania nášho oprávneného záujmu na zasielanie informačných obchodných oznámení budeme Vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, alebo po dobu, ktorá je opodstatnená vzhľadom na životný cyklus zakúpeného produktu alebo služby, najviac však 3 roky od posledného otvorenia informačného newsletteru.
• po dobu trvania Vášho súhlasu, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte, najviac však po dobu 3 rokov od jeho udelenia.

6. Komu sú osobné údaje sprístupnené?

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácií opísaných nižšie, kedy Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši spracovatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Naši spracovatelia dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby Vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.
Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):

 • Poskytovatelia prepravy tovaru a poštových služieb:

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498,
Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124,
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36 624 942,
Packeta Slovakia s.r.o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999

 • Poskytovatelia IT služieb a hostingu:

BiznisWeb s.r.o., so sídlom Soblahovská 1116/61, 911 01 Trenčín, IČO 36 332 275
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. , so sídlom Košická 6, 821 09 Bratislava, IČO 36 485 161,

 • Partneri, ktorí pre nás zaisťujú priamy marketing a poskytovatelia technických riešení na zabezpečenie zákazníckej podpory, analýzy webových stránok a marketingu:

ECOMAIL.CZ, s.r.o.,  IČO 02762943, so sídlom Na Zderaze 1275/15, Praha 2, 120 00, Česká republika
Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 03668681, so sídlom Šumavská 31, 602 00 Brno, Česká republika
Heureka Group a.s., so sídlom Karolinská 706/3, 186 00 Praha, Česká republika, IČO: 07822774
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Meta Platforms Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

 • Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva.
 • Orgány verejnej správy.

 

7. Sú osobné údaje predávané mimo EÚ?

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Naši partneri sú spoločnosti certifikované v režime US-EU Privacy Shield, a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre Vaše osobné údaje.

Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú:

 • Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webstránok, Vášho správania na webstránkach a obchodných konverziách.
 • Poskytovatelia IT služieb a hostingu, vrátane cloudových služieb.

 

8. Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?

Osobné údaje sú spracovávané manuálne i automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo. Netvoríme profily z Vašich osobných údajov za účelom rozboru alebo predvídania Vašich preferencií, záujmov, ekonomickej situácie, spoľahlivosti, miesta, kde sa nachádzate alebo Vášho pohybu (typickým príkladom profilovania je monitorovanie správania návštevníkov webstránok za účelom sledovania ich preferencií tak, aby ich mohol obchodník v budúcnosti osloviť s ponukou ušitou na mieru práve im).

 

9. Aké sú práva subjektov údajov?

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad.

Na Vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 1 mesiaca. V prípade komplikovanej žiadosti sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:
• Právo na prístup k osobným údajom, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
• Právo na opravu nepresných a doplnenia neúplných osobných údajov.
• Právo na výmaz osobných údajov.
• Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov.
• Právo na prenositeľnosť údajov.
• Právo vzniesť námietku proti spracovaniu.
• Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania.
• Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web: dataprotection.gov.sk/uoou.

10. Zabezpečenie osobných údajov

Prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Elektronické údaje o Vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním.
K osobným údajom majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi nakladať na účely uvedené v týchto zásadách.

11. Záver

Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webstránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

 

AKCIA S PACKETOU - VYUŽITE JU TERAZ

NosenieDetí.sk - Akcia - doprava s Packetou za 1 €

 

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať